Logotyp Map Service

RAFAŁ SZELEJEWSKI GEODETA UPRAWNIONY 

Mapa do celów projektowych

... czyli aktualna mapa zasadnicza niezbędna do projektowania nowych inwestycji jak np. budowa budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu czy dróg. Na takiej mapie przedstawia się lokalizację projektowanych obiektów aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Wytyczenia

... czyli wskazanie na gruncie położenia charakterystycznych elementów projektowanej inwestycji z zachowaniem wymaganych odległości. Wytyczeniu podlegają przede wszystkim budynki i sieci uzbrojenia terenu i wykonuje się je przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Inwentaryzacje powykonawcze

... czyli pomiar zrealizowanej inwestycji. Dokonuje się go w celu umieszczenia nowopowstałych obiektów na mapie zasadniczej, której aktualna kopia jest niezbędna do zakończenia budowy czyli np. odbioru budynku.

Podziały nieruchomości

... czyli wydzielenie części obszaru z dotychczasowej nieruchomości poprzez utworzenie nowych granic. Przy wyodrębnianiu nowych działek należy uwzględniać zapisy Miescowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy.

Badanie stanu prawnego

... czyli określenie właściciela danej nieruchomości. Polega na weryfikacji stanu w Księdze Wieczystej oraz Katastrze (ewidencji gruntów) a w przypadku niezgodności podlega regulacji.

Obsługa inwestycji

... czyli świadczenie usług geodezyjnych przy realizowaniu inwestycji budowlanych w celu ich prawidłowego wykonania. Do czynności związanych z obsługą zaliczane są np. wpasowanie obiektu, wytyczenia, pomiary pionowości, osiowości, osiadań, inwentaryzacje powykonawcze itp.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

... czyli wszelkie pomiary odległości, powierzchni, wysokości, objętości, pionowości, osiadań, przemieszczeń, niwelacji terenu, rzędnych, inwentaryzacje wszelkich obiektów i obszarów. Jednym słowem mierzymy wszystko :)

Odszukanie i wznowienie granic

... czyli odnalezienie punktów granicznych w terenie lub w przypadku ich zniszczenia odtworzenie i stabilizacja znakami granicznymi na podstawie dokumentacji z ośrodka geodezyjnego. Gdy dane nie są wystarczające do jednoznacznego określenia przebiegu granicy wówczas wyznacza się ją na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Mówimy wtedy o rozgraniczeniu.

Copyright © 2015 Map ServiceŸ